Dotyczy pacjentów korzystających z masaży fizjoterapeutycznych:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

 

1

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin organizacyjny (dalej: Regulamin) został ustalony dla podmiotu leczniczego Firma Bartłomiej Owczarek prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7641981403, REGON: 570866850 oraz działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego (zwanego dalej: „Podmiotem leczniczym”).
Niniejszy Regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy.
Podmiot leczniczy działa na podstawie przepisów obowiązujących aktów prawnych, w tym
w szczególności:
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

2

Cele i zadania podmiotu

 

Podstawowym celem i zadaniem Podmiotu leczniczego jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej, w ramach Działów (pracowni) masażu leczniczego.
Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z myślą o ciągłym podnoszeniu jakości i dostępności udzielanych świadczeń.

 

3

Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

 

W skład zakładu leczniczego noszącego nazwę: Firma Bartłomiej Owczarek Masaże Lecznicze,  ul. Królowej Bony 13D, 44-100 Gliwice, wchodzi jedna jednostka organizacyjna

 

Jednostka organizacyjna nr 01: Khaithai

adres: ul. Królowej Bony 13D, 44-100 Gliwice

 

Komórka organizacyjna nr 001: Pracownia masażu

adres:  ul. Królowej Bony 13D, 44-100 Gliwice

 

Komórka organizacyjna nr 002: Pracownia masażu

adres: ul. Wałowa 27, 43-300 Bielsko-Biała

 

Komórka organizacyjna nr 003: Pracownia masażu

adres: ul. Wojciecha Korfantego 2, 44-200 Rybnik

 

Komórka organizacyjne nr 004: Pracownia masażu

adres: ul. Sienkiewicza 56, 43-100 Tychy

 

Każda komórka organizacyjna posiada pomieszczenia służące do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych jej specjalizacją.
Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego tworzy i przekształca Kierownik.

 

4

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej, w dziedzinie rehabilitacji medycznej, w ramach Działów (pracowni) masażu leczniczego.

 

5

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy jest:

 

Komórka organizacyjna nr 001: Pracownia masażu

adres:  ul. Królowej Bony 13D, 44-100 Gliwice

 

Komórka organizacyjna nr 002: Pracownia masażu

adres: ul. Wałowa 27, 43-300 Bielsko-Biała

 

Komórka organizacyjna nr 003: Pracownia masażu

adres: ul. Wojciecha Korfantego 2, 44-200 Rybnik

 

Komórka organizacyjne nr 004: Pracownia masażu

adres: ul. Sienkiewicza 56, 43-100 Tychy

 

 

 

6

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności
i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego

 

Podmiot leczniczy realizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń w ramach wszystkich komórek organizacyjnych.
Podmiot leczniczy dokłada wszelkiej staranności w celu zagwarantowania pacjentom najwyższej jakości oraz ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich komórkach organizacyjnych.
W Podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Świadczenia udzielane w ramach Podmiotu leczniczego mają na celu zachowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia pacjentów poprzez masaż leczniczy wpływający pośrednio lub bezpośrednio na leczenie chorób, którymi dotknięty jest pacjent, zmniejszenie ich nasilenia lub zapobieganie im.
W ramach świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonywaniu masażu leczniczego, personel Podmiotu leczniczego udzielający świadczeń zdrowotnych działa mechanicznie na skórę, tkankę mięśniową, ścięgna, stawy i więzadła, układ krwionośny i limfatyczny oraz układ nerwowy.
W ramach procesu udzielania świadczeń zdrowotnych możliwe jest wykonanie badań podmiotowych i przedmiotowych, pacjent może otrzymać wskazówki odnośnie do możliwości wykonania badań diagnostycznych, informacje o rozpoznaniu, udzielone zostają świadczenia mające na celu zachowanie, przywracanie lub poprawę zdrowia, a także mogą zostać udzielone wskazówki co do sposobu postępowania, jak również prowadzona jest dokumentacja medyczna i poza medyczna.

 

7

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym

 

Zakład leczniczy pn. Firma Bartłomiej Owczarek Masaże Lecznicze funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna, w ramach której wyodrębnione komórki organizacyjne udzielają świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych:

 

Komórka organizacyjna nr 001: Pracownia masażu

adres:  ul. Królowej Bony 13D, 44-100 Gliwice

 

Komórka organizacyjna nr 002: Pracownia masażu

adres: ul. Wałowa 27, 43-300 Bielsko-Biała

 

Komórka organizacyjna nr 003: Pracownia masażu

adres: ul. Wojciecha Korfantego 2, 44-200 Rybnik

 

Komórka organizacyjne nr 004: Pracownia masażu

adres: ul. Sienkiewicza 56, 43-100 Tychy

 

Komórki organizacyjne udzielają ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej w ramach Działów (pracowni) masażu leczniczego.
Wszystkie komórki organizacyjne ściśle ze sobą współpracują w celu podnoszenia jakości udzielanych świadczeń oraz zwiększania ich dostępności dla pacjentów, wymieniając się doświadczeniami i wiedzą, a także podejmując działania służące usprawnianiu oraz optymalizacji procesów leczenia i zarządzania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

 

8

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Podmiot leczniczy dokłada najwyższej staranności celem zagwarantowania współdziałania
z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie określonym w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu określają – w przypadku współpracy z innymi podmiotami – odrębne, zawierane z nimi umowy.
W przypadku wskazań medycznych, w tym w szczególności stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, pacjent jest przekazywany przez Podmiot leczniczy odpowiednim jednostkom systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, w celu udzielenia dalszej pomocy medycznej.

 

9

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony
w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Podmiot leczniczy może pobierać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej
w następujący sposób:
przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
na informatycznym nośniku danych;
przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w sposób określony § 9 ust.1 b. Regulaminu, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów − w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.
Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób określony w § 9 ust. 1 Regulaminu;
w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, o której mowa w  67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Opłaty, o której mowa w ust. 1 Regulaminu nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych
Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, Podmiot leczniczy ustala w następujący sposób:
opłata za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej wynosi 12,47 zł
opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,43 zł
opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych wynosi 2,49 zł
Wysokość opłaty, o której mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu, uwzględnia podatek od towarów
i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

 

10

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością

 

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie (komercyjnie).
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie określona jest w cenniku, który udostępniany jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, a także do wglądu na prośbę pacjenta.
Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

11

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

 

Do zarządzania i reprezentowania Podmiotem leczniczym uprawniony i zobowiązany jest Kierownik.
Funkcję Kierownika pełni Pan Bartłomiej Owczarek.
Kierownik nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Podmiotu leczniczego i ponosi za to odpowiedzialność.
Kierownik Podmiotu leczniczego jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników
i współpracowników.
Kierownika, podczas jego nieobecności, zastępuje upoważniony przez niego pracownik.
Kierownik Podmiotu leczniczego odpowiada za to, aby świadczenia zdrowotne były udzielane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone we właściwych przepisach.
Kierownik ustala organizację wewnętrzną i zakres działania jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego.
Do zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:
podejmowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie,
ustalenie organizacji pracy,
prowadzenie polityki personalnej,
ustalenie zakresu obowiązków zatrudnionych osób.

 

12

Postanowienie końcowe

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ustalenia przez Kierownika.

 

Firma Bartłomiej Owczarek
ul. Gliwicka 18
44-178 Przyszowice
NIP: 7641981403,
REGON: 570866850

 

Masaże lecznicze wykonuje Mgr fizjoterapii Grzegorz Hope

Dni i godziny przyjęć pacjentów:

Gliwice: niedziele 16:00 – 18:30

Komórka organizacyjna nr 001: Pracownia masażu
adres: ul. Królowej Bony 13D, 44-100 Gliwice

CENNIK MASAŻY LECZNICZYCH
masaż leczniczy 60min / 180 zł